Become a Butterfly

Become a Butterfly

Let love ache you, Where there is honesty, there lies solace. There lies comfort, A soothing of the pain. With the lengthy changes, And the seamless pillars upholding consistency, You are trapped in an illusion, So let the pain be part of it. Like the sun of the spring, And the lightning of the summer, [...]

Spring Song

Waves of wind have Come, come and gone away, Swinging right and swinging left Through the autumn night. Words of love have Fallen through the open space, Snowflakes destined for the peaks What a winter sight! Bring your secrets, Bring all your honest friends, Bring your paints and bring your notes, Bring your summer’s theft. [...]

Նետելով այս վախը, Ես անցնում եմ առաջ։ և սակայն այստեղ Տերևները կանաչ Դեղնել և ընկել են, և վարդերը թոշնել են՝ Իմ հոգում ծաղկել է Ազատությունը քաջ։